Obchodné podmienky

1. Všeobecné podmienky

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Wellit s.r.o., Zámocká 5, 811 01 Bratislava, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratilsava I., Oddiel : Sro , Vložka číslo : 81701/B, IČO: 46 699 732, DIČ: 2 023 541 058, IČ DPH: SK 2 023 541 058 tel. +421 (0) 2 21 290 400, e-mail: info@wellit.sk (ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy služieb, ktoré predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci poskytol službu, ktorú nemá zaradenú v ponuke, s úmyslom kúpy tejto služby.

1.4 Používaním webových stránok predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. Popis služieb

2.1 Web Základ je vyhotovenie webovej stránky v rozsahu podľa danej špecifikácie služby.

2.2 Web Štandard je vyhotovenie webovej stránky v rozsahu podľa danej špecifikácie služby.

2.3 Web Na mieru je vyhotovenie webovej stránky v rozsahu podľa dohotnutej špecifikácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.4 E-shop je vyhotovenie internetového obchodu v rozsahu podľa dohodnutej špecifikácie medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.5 Programátorská hodina je hodinová sadzba na akýkoľvek zásah programátora. Počet hodín sa určuje pred vykonaním zásahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci výslovne nedohodnú inak.

2.6 Aplikácia je vyhotovenie webovej aplikácie v rozsahu podľa dohodnutej špecifikácie.

2.7 Cloud je sprevádzkovanie komplexného informačného systému na zdieľanie dát v rozsahu podľa dohodnutej špecifikácie.

2.8 Hosting je prevádzkovanie webového úložiska za účelom uchovania dát pre webovú stránku. Môže a nemusí sa spájať zo zakúpením domény pre zákazníka u národného registrátora alebo u tretej strany, zriadením emailového servera pre doménu kupujúceho ako aj jednotlivých emailových schránok, zriadením SQL databázy.

2.9 Špecifikácia je súbor funkcionalít a odhad ich nacenenie pre konrétneho kupujúceho. Špecifikácia je záväzná počas celého vývoja služby. Je možné ju meniť len na základe vzájomného súhlasu kupujúceho a predávajúceho. Na nákladovej časti má charakter odhadu. Prípustná odchýlka je 30%. Na každú odchýlku musí predávajúci upozorniť kupujúceho už počas vývoja služby. Odchýlka nad 30% musí byť schválená kupujúcim.

3. Objednávanie

3.1 Službu si môže kupujúci objednávať nasledovne:

  • prostredníctvom nákupného košíka na webových stránkach predávajúceho
  • prostredníctvom e-mailu
  • telefonicky

3.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednanú službu a zaplatiť za službu dohodnutú cenu.

3.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu odhadovaný termín dodania služby. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh služby v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania služby bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednanú službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť a podobne).

4. Ceny

4.1 Predávajúci je platcom DPH.

4.2 Ceny s DPH sú uvedené v aktuálnom cenníku na webových stránkach predávajúceho.

5. Platby

5.1 Pri službách Web Základ, Web Štandard, Web Na mieru, E-shop a Aplikácia sa pri objednávke platí 50% z odhadovanej ceny služby na základe špecifikácie. Zvyšok z ceny služby sa platí pri odovzdaní služby.

5.2 Pri službe Hosting sa platí raz ročne a to vopred.

5.3 Pri službe Cloud sa platí raz mesačne a to vopred.

5.4 Platiť za služby môže kupujúci na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  • prevodným príkazom zo svojho účtu
  • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

5.5 Platba je možná iba v EUR.

5.6 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu do 15 dní od uhradenia proforma (zálohovej) faktúry.

6. Dodanie služby

6.1 Všetky dodacie termíny objednanej služby sa riadia konkrétnou špecifikáciou.

7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1 V prípade služieb Hosting a Cloud je možné odstúpiť od služieb k nasledujúcemu zúčtovaciemu odbobiu.

7.2 V prípade služieb Web Základ, Web Štandard, Web Na mieru, E-shop a Aplikácia sa po jednostrannom odstúpení zo strany kupujúceho nevracia 50% záloha.

8. Reklamácie

8.1 Reklamácia je možná len na základe nedodržania špecifikácie.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom webových stránok www.wellit.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní nezáväznej objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich doplnkové služby v zmysle špecifikácie, ide najmä o registráciu domén a podobne.

9.3 Odoslaním objednávky cez webové stránky www.wellit.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so ZOOÚ predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri odosielaní objednávkových formulárov. Zákazník tiež zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci posielal zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, prípadne názov firmy, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe s výnimkou uvedenou v bode 9.2 a 9.3. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@wellit.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie. Zákazník má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva: Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

10. Záverečné informácie

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 29.6.2014